Miesięczne archiwum: Listopad 2009

Błędy m.st. Warszawy – czyli jak można stracić mieszkanie.

Od 10 lat mieszkam na ulicy kowie?skiej… znalazłem się (i 37 innych rodzin) w do?? dziwnej sytuacji. Próbujemy nag?o?ni? akcj? w mediach i jakby kto? mia? pomys? gdzie to pu?ci? to dziękuję za pomoc.

Poni?ej opis zdarze?.

B??dy m.st. Warszawy czyli jak można straci? mieszkanie.

Zacz??o się zwyczajnie, jak w tysi?cach innych przypadków,
umowy przedwst?pne z deweloperem, wp?ata 100% nale?no?ci
z naszej strony oraz umowy i zezwolenia ze strony urz?dników
m.st. Warszawy umo?liwi?y wybudowanie i oddanie do u?ytkowania
naszych lokali. Po zamieszkaniu i zameldowaniu pozosta?y jedynie
formalno?ci lecz istotne formalno?ci – akty notarialne.

Urz?dnicy m.st. Warszawa swojego b??du naprawi? nie chc?.
i blokuj? uzyskanie aktów notarialnych.
Mimo przyrzeczenia przeniesienia w?asno?ci gruntu, które sk?ada?o
w umowie dzier?awy deweloperowi, m.st. Warszawa kategorycznie
odmawia sprzeda?y gruntu. Urz?dnicy (po zako?czeniu budowy!)
ujawniaj? roszczenia z 1948 r. dawnych w?a?cicieli do fragmentu gruntu pod naszym budynkiem.
Od 10 lat brak woli naprawy b??dnych decyzji urz?dników, s?yszymy tylko puste s?owa w?odarzy naszego miasta: „od 1948r. toczy się post?powanie – musimy czeka?”,
„sprawa jest nierozwi?zywalna”, „nie jeste?cie stron? post?powania”

Wiceprezydent Warszawy Andrzej Jakubiak proponuje stworzy?
z bloku czynszówk? a Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz
wydaje zarz?dzenie przej?cia budynku.
Na spotkaniu mieszka?ców bloku z Panem wiceprezydentem
Jakubiakiem s?yszymy propozycj? utworzenia z naszych mieszka?
„czynszówek” a w dniu 7 października 2009r. Prezydent Warszawy
wydaje Zarz?dzenie przej?cia budynku wybudowanego z naszych
?rodków i tak oto na podstawie b??dnych i bezprawnych decyzji
urz?dników można straci? prawo do w?asnego mieszkania w stolicy
praworz?dnego kraju.

 Jordan Lasley Authentic Jersey

Otagowano

Po-La-Ro-Id

 Pavol Demitra Authentic Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life | Otagowano

Di-Or-Al-Op

silviasencek.com Da’Norris Searcy Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life | Otagowano

bartpogoda.com – nowy design portfolio.

Dzięki wygranej w konkursie Planet – Mag mogłem sobie sprawi? nowe portfolio zaprojektowane i dzia?aj?ce na systemie livebooks.com. Ale zdjęć nadal nie pouk?ada?em jak nale?y…

 Lars Eller Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life |

israel

Par? fotek „przy okazji” zrobionych. Tydzie? w pracy w Izraelu min?? – potem na chwil? Warszawa a teraz jesienny Wiede?.

 Leo Komarov Jersey

Zaszufladkowano do kategorii small trips, travel | Otagowano

tel aviv

 Jay Ajayi Jersey

Zaszufladkowano do kategorii small trips, travel | Otagowano